KEUTAMAAN PEMBINAAN SIKAP BAGI SEORANG FASILITATOR

Selama mengendalikan program latihan dan bimbingan fasilitator baru ataupun lanjutan dipelbagai peringkat sasaran, didapati terdapat satu permasalahan utama yang mengundang rasa kurang senang para fasilitator terhadap potensi dan keupayaan sebenar setiap mereka dalam mendepani pelbagai kelompok dalam dunia latihan yang bakal mereka terjun ke dalamnya. Jika merujuk kepada Konsep ABCDE Fasilitator yang ketiga, ia merupakan isi penting di dalam salah satu senarai Ciri Fasilitator itu sendiri. Ciri tersebut adalah untuk mereka memiliki keupayaan memotivasikan diri sendiri yang diterjemahkan melalui Teori Motivasi S.M.A.R.T.. Teori ini menekankan lima ciri penting dan yang menjadi jantungnya adalah huruf 'A' dan sekiranya huruf itu digantikan kepada huruf vokal yang lain, pasti akan menghasilkan bunyi sebutan yang berbeza dari perkataan asalnya. Huruf 'A' disitu ditakrifkan sebagai 'attitude' atau sikap. Tidak dapat kita nafikan, sikap ialah sesuatu yang sukar untuk diukur (konstruk hipotetikal). Kebanyakan skala mengandaikan bahawa sikap boleh diukur melalui pendapat atau kepercayaan seseorang terhadap sesuatu objek sikap. Sikap adalah konsep abstrak yang merujuk kepada proses-proses dan kejadian-kejadian yang dijangkakan berlaku di dalam diri seseorang tetapi tidak boleh dilihat atau diukur secara langsung.

Berdasarkan pemerhatian dan pengalaman, terdapat beberapa kelompok fasilitator yang mahu memakai gelaran ini tetapi tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab atas peranan sebenar mereka. Keutamaan pembinaan sikap bagi seorang fasilitator adalah untuk memastikan mereka mempunyai sikap yang baik dan tepat sepanjang penglibatan dalam dunia fasilitator khususnya apabila mereka berhadapan dengan peserta yang sentiasa melihat diri mereka sebagai ejen perubahan yang boleh dijadikan contoh dan iktibar. Fasilitator terlibat secara langsung dalam pelbagai program yang memerlukan perubahan sikap dalam kelompok bimbingan. Oleh sebab yang demikian, pembentukan sikap yang dibentuk sejak kanak-kanak melalui proses sosialisasi yang akhirnya menghasilkan seorang individu fasilitator itu seharusnya baik dan positif. Namun, ini tidak bermakna, tiada harapan bagi mereka yang melalui proses sebaliknya, bahkan kelompok inilah yang harus memberi perhatian terhadap pembinaan sikap baru buat diri mereka yang lebih baik pada masa akan datang. Secara umum, sikap terbentuk melalui ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup.

Sebab itulah di dalam Konsep ABCDE Fasilitator yang kedua, pertama sekali akan ditekankan tentang budaya ilmu dalam I-T.U.N.E.. Huruf 'I' itu merujuk secara khusus kepada ilmu kerana secara hakikatnya, pembinaan sikap atau perubahan padanya adalah sesuatu yang mustahil akibat dari pengaruh persekitaran, agama, budaya dan adat resam yang tebal di dalam diri seseorang. Secara logika, tidak mungkin seseorang yang telah hidup dengan sikap itu melebihi dari 20 tahun akan berubah hanya dalam masa kurang dari 48 jam (3 hari 2 malam). Namun, dengan penambahan ilmu pada diri seseorang beserta dengan kepercayaan kepada kepentingan perubahan itu akan membawa lebih banyak kebaikan, akan mewujudkan kecenderungan untuk mengurangkan nilai negatif itu dengan cara mengubah sikap negatif itu sedikit demi sedikit sehingga sesuai dengan harapan ditetapkan. Akhirnya ia akan menjadi satu sikap baru buat diri kita untuk masa hadapan. Ini yang disebut sebagai Disonans Kognitif oleh Leon Festingerm seorang ahli psikologi sosial Amerika. Keutamaan pembinaan sikap ini akan membantu beberapa kelompok sasaran bimbingan fasilitator khususnya bagi mereka yang suka meniru atau mengikuti perbuatan orang lain.

Segala usaha untuk membina sikap seorang fasilitator perlu dilihat dari 3 komponen bermula dengan afektif atau perasaan terhadap objek atau sesuatu berkenaan. Kemudian lagi adalah kognitif iaitu kepercayaan terhadap keadaan sebenar objek atau sesuatu berkenaan secara objektif berdasarkan kepada maklumat yang ada serta yang terakhir adalah tingkah laku atau cara seseorang itu sebenarnya bertindak atau bercadang untuk bertindak terhadap objek atau sesuatu berkenaan berdasarkan komponen-komponen afektif dan kognitif tadi. Sebab itu, jika dilihat dari segi definisi sikap adalah suatu kecenderungan untuk bertindakbalas kepada sesuatu rangsangan melalui cara-cara tertentu. Maknanya, komponen terakhir itu yang biasanya akan mendominasi 2 komponen lain dalam melahirkan sikap kita terhadap sesuatu perkara. Fasilitator mempunyai peranan menjadi contoh dan memberikan bimbingan kepada kelompok mereka, maka seharusnya sikap mereka akan berfungsi untuk;
  1. memberi makna dan arah bagi sesuatu pengalaman dengan menyediakan suatu struktur rujukan (frame of reference) untuk menilai sesuatu keadaan, objek atau seseorang;
  2. membantu seseorang untuk menyesuaikan diri di dalam sesuatu kelompok pelajar bimbingan supaya dapat diterima;
  3. membolehkan seorang fasilitator menonjolkan keterampilan diri yang positif serta;
  4. melindungi kita daripada mengaku secara terbuka sebarang kekurangan peribadi yang ada (ego-defensive).

Secara kesimpulannya, keutamaan pembinaan sikap fasilitator ini bukan sahaja khusus untuk diri mereka sendiri, bahkan lebih banyak kepada sesiapa yang akan mereka bimbing pada masa hadapan. Fasilitator yang meletakkan kepentingan peribadi melebihi kepentingan orang lain akan membiarkan sikap negatif terus bersarang dalam diri serta membenarkan segala keburukan ditonton bahkan dicontohi oleh kelompok bimbingan mereka sendiri. Maka menjadilah kita insan yang bukan mewariskan kebaikan tetapi keburukan yang menjadi bekalan berpanjangan untuk diri kita sendiri. Bercakap tentang perubahan memang mudah tetapi, yang lebih utama adalah untuk berusaha melakukan perubahan. Tambahkan ilmu pengetahuan dan lakukan perubahan sekarang.

Comments